تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Welding Science and Technology of Iran

مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایرانVolume 4, Number 1 (2017-8)


Simulation and modeling of friction welding of stainless steel to aluminum alloy using finite element method and artificial neural network
شبیه‌سازی جوشکاری اصطکاکی فولاد زنگ‌نزن به آلیاژ آلومینیوم با روش المان محدود و شبکه عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of repeated repair welding on microstructure and mechanical properties of quenched and tempered steel A517
تأثیر تکرار جوشکاری تعمیری بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد کوئنچ تمپرشده A517
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the thickness effect on fatigue life calculation in a single bevel butt weld in A36 steel using experiment and its comparison with simulation results.
بررسی اثر ضخامت در محاسبه عمر خستگی جوش لب‌به‌لب جناغی یکطرفه در فولاد A36 با استفاده از کار تجربی و مقایسه آن با نتایج شبیه‌سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of effective parameters on low-carbon steel laser welding process using finite element method
شبیه‌سازی و بررسی پارامترهای موثردر فرآیند جوشکاری لیزر فولاد کم‌کربن به کمک نرم‌افزار فلوئنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of mechanical properties of nanostructured Al 6061 alloy weldment during resistance spot welding process
ارزیابی خواص مکانیکی منطقه جوش آلیاژ آلومینیوم 6061 نانوساختار حین فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Behavior Simulation Polyamide 6 (PA6) During Friction Stir Welding and Comparison with Experimental Results
شبیه‌سازی رفتار پلی‌آمید6 (PA6) در حین جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و مقایسه آن با نتایج تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the corrosion behavior of the base metal and weld metal sections of the super duplex stainless steel UNS S32750
بررسی رفتار خوردگی فلز پایه و مقاطع جوش ذوبی فولاد سوپردوفازیUNS S32750
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of dissimilar joint properties of A321 austenitic stainless steel to A537CL1 carbon steel by GTAW process
ارزیابی خواص اتصال غیرهمجنس فولاد زنگ‌نزن آستنیتی A321 به فولاد کربنی A537CL1 به روش GTAW
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the mechanical properties and microstructure of the Ti-6Al-4V to Al2024 joint fabricated by successive- stage transient liquid phase (S-TLP) method
بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار اتصالTi-6Al-4V به Al2024 به روش فاز مایع گذرا مرحله‌ای (S-TLP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف