تحت نظارت وف بومی آسپا-وف

Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Welding Science and Technology of Iran

مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایرانVolume 1, Number 1 (2016-2)


Finite Element Simulation of Welding Distortion in Large Structure
پیش‌بینی المان محدود اعوجاج و تاثیر توالی در سازه جوشی بزرگ به روش تغییر شکل ذاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effect of Cellulose Characterization Used in Manufacturing of E8010-P1 Cellulosic Electrode on Structural and Mechanical Properties of its Weld Metal
تاثیر ویژگی‌های سلولز مورد استفاده در ساخت الکترود سلولزیE8010-P1 بر خصوصیات ساختاری و مکانیکی فلز جوش حاصل از آن الکترود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evolution of Microstructure and Mechanical Properties of Gas Tungsten Arc Welding of Super Duplex Stainless Steel UNSS32750
جوشکاری فولادزنگ نزن سوپر دوفازی UNS S32750 با روش قوسی الکترود تنگستن گاز و ارزیابی ریزساختار و خواص مکانیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Experimental and Numerical Investigation of Microstructural Evolutions, Mechanical Properties and Fracture Mode of AISI 1075 Resistance Weld
بررسی تجربی و شبیه سازی عددی تحولات ریزساختاری، خواص مکانیکی و مود شکست جوش مقاومتی فولاد AISI 1075
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Simulation of Material Plastic Flow and Morphology During Friction Stir Welding of Stainless Steel to Aluminum Alloy Dissimilar Joint
شبیه سازی سیلان پلاستیک و مورفولوژی اتصال در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی غیرمشابه فولاد زنگ نزن به آلیاژ آلومینیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigation on Effect of Heat Input on the Corrosion Behavior of Hadfield Steel Weld Joints in SMAW Process
بررسی تأثیر حرارت ورودی بر رفتار خوردگی اتصالات جوش فولاد هادفیلد در فرآیند SMAW
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Determination of Optimized High Energy Beams Welding Conditions in Order to Simultaneous Obtaining of Desirable Magnetic and Mechanical Properties
تعیین شرایط بهینه جوشکاری پرتوهای پرانرژی برای دست یابی به خواص مغناطیسی و مکانیکی مطلوب به صورت هم زمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles


تحت نظارت وف بومی آسپا-وف