مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران- ارسال مقاله
ارسال مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/1 | 
توجه: لطفاً قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای تهیه مقاله از منوی برای نویسندگان در صفحه اصلی را مشاهده کرده و مقاله را بر اساس فرمت مجله تنظیم نمایید. تا زمانی که فرمت مقاله کاملاً رعایت نشود مقاله بررسی نمی شود.

برای ارسال مقاله، مراحل زیر لازم است :
۱-پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی
۲- ورود به صفحه شخصی (در بالای صفحه)
۳-پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوطه
۴- بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمایم و اطلاعات مرتبط
۵- ارسال فرم تعارض منافع در فایل های پیوست ها
۶- ارسال فرم واگذاری مقاله در فایل های پیوست ها
۷- تایید نهایی مقاله برای آغاز بررسی آن
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران:
http://jwsti.iut.ac.ir/find-1.123.27.fa.html
برگشت به اصل مطلب