راهنمای تهیه مقالات

راهنمای‌ تهیه‌ مقالات:‌

برای دانلود الگوی مقاله اینجا را کلیک کنید

  ترتیب‌ قرار گرفتن‌ اجزای‌ مقاله‌ به‌ شرح‌ زیر است‌: عنوان‌، نام‌ نویسندگان‌ و نام‌ مؤسسه‌ محل‌ کار آنها، چکیده‌ فارسی‌، واژگان کلیدی به فارسی، چکیده‌ انگلیسی‌، واژگان کلیدی انگلیسی، فهرست‌ علامت‌ها‌، متن‌ اصلی‌ مقاله‌ با بخش‌بندی‌های‌ مناسب‌، قدردانی‌، مراجع‌، پیوست‌ها، واژه‌نامـه‌، جدول‌ها و شکل‌ها (شامل‌ نمودارها، منحنی‌ها و عکس‌ها).

عنوان‌: کوتاه‌ اما معرف‌ محتوای‌ مقاله‌ باشد. عنوان‌ نباید از ۱۵ واژه‌ تجاوز کند.

نام‌ نویسندگان‌: به‌ همان‌ ترتیبی‌ آورده‌ شود که‌ مایل‌ هستند در نشریه‌ نوشته‌ شود. مرتبه‌ علمی‌ نویسندگان‌ به‌صورت‌ پانوشت‌ مشخص شود.

نام‌ مؤسسه‌: در زیر نام نویسندگان و شامل‌ دانشکده‌ (پژوهشکده‌) و دانشگاه‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ بتوان‌ از آن‌ برای‌ مکاتبات‌ آینده‌ استفاده‌ کرد.

چکیده‌ فارسی‌: شامل‌ تعریف‌ مسئله‌، روش‌ حل‌ و نتایج‌ عمده‌ به‌‌دست‌ آمده‌ باشد. چکیده‌ نباید از ۱۸۰ واژه‌ فراتر رود.

چکیده‌ انگلیسی‌: چکیده‌ انگلیسی‌ منطبق‌ بر چکیده‌ فارسی‌ باشد. عنوان‌ انگلیسی‌ از ۱۵ واژه‌ تجاوز نکند.

واژگان‌ کلیدی‌ فارسی‌ و انگلیسی‌: عبارت‌ است‌ از چند کلمه‌ مجزا که‌ موضوع‌ تحقیق‌ بیشتر پیرامون‌ آنها است‌.

فهرست‌ علامت‌ها ‌: همه‌ علامت‌ها‌ به‌‌کار رفته‌ در متن‌ مقاله‌ در فهرست‌ علامت‌ها‌ تعریف‌ شود. شماره‌ رابطه‌ یا شکلی‌ که‌ علامت‌ مورد نظر برای‌ اولین‌ بار در آن‌ به‌ کار رفته‌ و نیز واحد آن‌ در انتهای‌ سطرآورده‌ شود. فهرست‌ علامت‌ها‌ به‌ ترتیب‌ حروف‌ (اول‌ علامت‌های لاتین‌، سپس‌ علامت‌های یونانی‌) تنظیم‌ شود.

متن‌ اصلی‌: با مقدمه‌ آغاز و با نتیجه‌‌گیری‌ پایان‌ یابد. بسته‌ به‌ نوع‌ مقاله‌، دارای‌ بخش‌های‌ نظری‌، شرح‌ دستگاه‌، روش‌ آزمایش‌، روش‌ حل‌ یا محاسبه‌ و ارائه‌ نتایج‌ و بحث‌ باشد. بخش‌های‌ متن‌ اصلی‌ و همه‌ صفحات‌ به‌ ترتیب‌ شماره‌ گذاری‌ شوند. متن‌ به‌ صورت‌ ساده‌ و

یک ستونی‌ و با رعایت‌ فاصله‌ double space بین‌ سطرها تایپ‌ شود. کلیه‌ جدول‌ها و شکل‌ها در آخر متن‌ آورده‌ شـوند. برای‌ تایـپ‌ متن‌ فارسـی‌ از قلم‌ لـوتوس‌ نازک‌ pt۱۲ و بـرای‌ متن‌ لاتین‌ از قلم pt Times New Roman ۱۰ استفاده‌ شود. لازم به یادآوری است که در هنگام چاپ، متن مقاله به صورت دو ستونی در خواهد آمد.

مراجع‌: مراجع به انگلیسی و صحیح درج شود. در متن‌ مقاله‌ شماره‌ مرجع‌ در داخل‌ کروشه‌ [ ] آورده‌ شود. همه‌ مراجع‌ به‌ ترتیبی‌ که‌ در متن‌ آمده‌اند شماره‌ گذاری‌ ومرتب‌ شوند. فقط‌ مراجعی‌ که‌ در متن‌ مقاله‌ به‌ آنها اشاره‌ شده‌است‌ در فهرست‌ مراجع‌ آورده‌ شوند. مراجع‌ لاتین‌ از سمت‌ چپ‌ نوشته‌ شوند. مراجع‌ به‌ صورت‌ یک‌ ستونی‌ تایپ‌ شوند. در صورت‌ لزوم‌ نام‌ مؤلفان‌ مراجع‌ در متن‌ مقاله‌ به‌ فارسی‌ نوشته‌ شود و از به‌ کار بردن‌ واژه‌های‌ لاتین‌ در تمامی‌ قسمت‌های‌ مقاله‌ خودداری‌ شود. در فهرست‌ مراجع‌ ذکر نام‌ تمام مؤلفان‌، عنوان‌ مقاله‌، نام‌ نشریه‌ (به‌ صورت‌ کامل‌ و بدون‌ استفاده‌ از حروف‌ اختصاری‌)، جلد، صفحه‌ شروع‌ و پایان‌ و سال‌ انتشار ضروری‌ است‌. در فهرست منابع، انواع منابع علمی مورد استفاده به زبان انگلیسی به شرح زیر ارائه می شوند:

مقاله در نشریه علمی: به ترتیب نویسند (گان) (روش رفرنس نویسی ونکوور)، سال، عنوان، نام نشریه کامل و ایتالیک، شماره نشریه و صفحات، اسامی نشریه ها باید بطور کامل و بدون خلاصه شدن بیاید و عین عنوان انگلیسی موجود بر روی جلد آن نشریه باشد (و نه ترجمه شما از عنوان فارسی آن).
Goodarzi, M., J. Abedi Koupai, M. Heidarpour and H. R. Safavi. ۲۰۱۶. Development of a new drought index for groundwater and its application in sustainable groundwater extraction. Journal of Water Resources Planning and Management ۱۴۹ (۹): ۱-۱۲.

 کل کتاب: به ترتیب نویسند (گان)، سال، عنوان، ناشر و شهر محل چاپ .
Crooks, K. R. and M. Sanjayan. ۲۰۰۶. Connectivity Conservation. Cambridge University press, Cambridge.

​فصل کتاب: به ترتیب نویسند (گان) فصل، سال، عنوان فصل، صفحات فصل، ویراستار (ان)، عنوان کتاب، ناشر و شهر محل چاپ
Shalhevet, J. ۱۹۹۳. Plants under water and salt stress. PP. ۱۳۳-۱۵۴. In: L. Fowden, T. Mansfield and J. Stoddart (Eds.), plant Adaptation to Environmental Stress, Chapman and Hall, New York.
مقاله کامل کنفرانس ها: به ترتیب نویسند (گان)، سال، عنوان و نام دقیق انگلیسی همایش و شهر، کشور، تاریخ کنفرانس و صفحات.
Akhavan, S., K. C. Abbaspour, S. F. Mousavi and J. Abedi Koupai. Application of SWAT model to investigate nitrate leaching in Hamadan-Bahar Watershed, Iran. In: Proceeding of ۲۰۰۹ International SWAT Conference, University of Colorado, Boulder, Colorado, U.S.A.
 
پایان نامه : به ترتیب نام دانشجو، سال دفاع، عنوان انگلیسی پایان نامه، نام دانشگاه و شهر
Baki, M. ۲۰۱۱. Application of natural and synthetic absorbent materials for improvement of wastewater quality in groundwater recharge. Master thesis, Isfahan University of Technology, Isfahan, I.R. Iran.

 مقاله اینترنتی: به ترتیب نویسند (گان)، سال، عنوان، آدرس سایت و زمان دسترسی.
FAO.۲۰۰۸. FAO Land and Plant nutrition management service. Available online at:
http:// www. Fao. Org/ag/agll/spush/.Accessed ۲۵ APRIL ۲۰۰۸.

 توجه: منابع فارسی طبق عنوان اصلی و اولیه و مقاله (و نه ترجمه شما از آن منبع) نیز همانند نمونه زیر باید به صورت انگلیسی نوشته شود:
 Kheirabadi, H., M. Afyuni , S. Ayoubi , A. Soffianian. ۲۰۱۶. Risk Assessment of Heavy Metals in Soils and Major Food Crops in the Province of Hamadan. Journal of Water and Soil Science ۱۹(۷۴): ۲۷-۳۸ (in Farsi).
 

در نوشتن اطلاعات مراجع به‌ترتیب نام فامیل و حرف اول نام کوچک نویسندگان، بزرگ بودن حرف اول کلمات اصلی عنوان مقاله‌ها، کتاب‌ها، نشریه‌ها و کنفرانس‌ها و ایتالیک بودن عنوان کتاب‌ها، نشریه‌ها و کنفرانس‌ها دقت شود. انتظار می‌رود نویسندگان از مقالات مرتبط با موضوع که در فصل‌نامه "علوم و فناوری جوشکاری ایران" چاپ شده است نیز در مراجع خود استفاده نمایند.
 

واژه‌ نامه‌: به‌ترتیبی‌ که‌ در متن‌ اصلی‌ به‌ آنها اشاره‌ شده‌ آورده ‌شود. هر واژه‌ لاتین‌ با شماره‌ی‌ مربوط‌ به‌ خود مشخص‌ می‌شود و این‌ همان‌ شماره‌ای‌ است‌ که‌ در متن‌ به‌ صورت‌ بالانویس‌ روی‌ معادل‌ فارسی‌ آن‌ نوشته‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ اگر در متن‌ مقاله‌ عبارت‌ "... در بعضی‌ قسمت‌ها نشانه‌هایی‌ از بر آمدگی۸‌ در مرزها ..." دیده‌ شود، در واژه‌ نامه‌ به‌ صــورت ‌ ۸.bulging آورده ‌مـی‌شـود. از نـوشتـن ‌واژه‌هـای‌ لاتـین‌ در متن‌ مقاله‌ خودداری ‌شود. در واژه‌نامه‌، حرف‌ اول‌ واژه‌های‌ لاتین‌ (به‌جز اسامی‌ خاص‌) کوچک ‌نوشته ‌شود.

جدول‌ها: با سطربندی‌ و ستون‌بندی‌ مناسب‌ ترسیم‌ و هر کدام‌ در صفحه‌ی جداگانه‌ آورده‌ شود. همه‌ جدول‌ها شماره‌گذاری‌ و شرح‌ جدول در بالای‌ آن‌ نوشته‌ شود. در جدول‌ها و شرح‌ بالای‌ آنها از واژه‌های‌ لاتین‌ استفاده‌ نشود. برای‌ جدول‌ها از نرم‌افزارهای متداول کامپیوتری استفاده‌ شود.

شکل‌ها: به‌ هر شکل‌ صفحه‌ای‌ جداگانه‌ اختصاص‌ یابد. نمودارها و منحنی‌ها با نرم‌ افزار‌های متداول کامپیوتری‌ رسم‌ شوند.

  اندازه‌ واژه‌ها و علامت‌ها‌ گوناگون‌ به‌ گونه‌ای‌ باشد که‌ پس‌ از ۵۰% کوچک‌ شدن‌ و درج‌ در نشریه‌ به‌ آسانی‌ قابل‌ خواندن‌ باشند. نقاط‌ منحنی‌ها با علایم‌ متداول‌ مانند ♦ ○ ● □ ■ ◊ ▲ + * D نشان داده ‌شود. از رسم‌ خطوط‌ شطرنجی ( grid ) در منحنی‌ها خودداری گردد. ضخامت‌ خطوط‌ منحنی mm ۲/۰ باشد. عکس‌های‌ مربوط‌ به‌ هم‌ با فاصله‌ mm ۲ از یکدیگر در کنار هم‌ قرار گیرند. عکس‌ها و نمودارها باید از کیفیت‌ عالی‌ (حداقل dpi ۳۰۰) برخوردار باشند.

نرم‌ افزار کامپیوتری‌: برای‌ تایـپ‌ مقاله از نرم‌افـزار MS Word ۲۰۰۷ استفاده‌ شود. حاشیه‌ها‌ در چپ‌ و راست‌ و بالا و پایین‌ صفحات cm ۵/۲ باشد .

واحدها: همه‌ اعداد بر حسب‌ واحد بین‌ المللی‌ ( SI ) نوشته‌ شوند. در صورت‌ لزوم‌ می‌توان‌ مقدار معادل‌ کمیت‌ها را برحسب‌ واحدهای‌ انگلیسی‌ در داخل‌ پرانتز نوشت‌.

رابطه‌ها‌: در صورت استفاده از معادله در مقاله، تمام‌ رابطه‌ها باید با استفاده از نرم‌افزار Math Type ۶ به‌صورت‌ خوانا با حروف‌ و علایم‌ مناسب‌ حروف‌چینی‌ شـوند. برای اندازه قلم اصلی رابطه‌ها از Times New Roman ۱۰ pt و برای توان و اندیس از Times New Roman ۸ pt استفاده شود. هر رابطه‌ باید شماره‌ای‌ داشـته‌ باشد که‌ در داخل‌ پرانتز و مماس‌ به‌ حاشیه‌ی‌ راست‌ صفحه‌ نوشته‌ شود. شماره‌ی‌ رابطه‌ها
از (۱) شروع‌ و به‌ شماره‌ای‌ برابر با تعداد رابطه‌ها ختم‌ شود.

ارسال‌ مقاله‌: ارسال مقاله فقط از طریق وبگاه مجله امکان پذیر است:

نویسنده/ نویسندگان می‌توانند مقاله‌های خود را از طریق وبگاه مجله به آدرس https://jwsti.iut.ac.ir به دفتر مجله ارسال نمایند. مولفان باید اصل شکل‌ها، جدول‌ها و عکس‌ها را تا پایان مراحل ارزیابی نزد خود نگه‌داشته و در نامه خود به سردبیر اعلام نمایند که مقاله ارسالی صرفاً برای چاپ در فصل‌نامه "علوم و فناوری جوشکاری ایران" تهیه شده و قبلاً در هیچ نشریه دیگری به چاپ نرسیده است و همچنین توسط هیچ نشریه‌ای در حال داوری و ارزیابی نمی‌باشد. همچنین انتظار می‌رود نویسندگان مقالات، وظایف و مسئولیت‌های نویسندگان را در لینک « منشور اخلاقی» وبگاه مجله مطالعه کرده و به آن پایبند باشند. خواهشمندیم فرم های واگذاری و تعارض منافع نیز تکمیل و ارسال شود

 


دفعات مشاهده: 15334 بار   |   دفعات چاپ: 1039 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Welding Science and Technology of Iran

Designed & Developed by : Yektaweb