دوره 5، شماره 2 - ( نشریه علوم و فناوری جوشکاری ایران 1398 )                   جلد 5 شماره 2 صفحات 75-61 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان، سنندج
چکیده:   (6095 مشاهده)
اتصالات لولهای جوشکاری شده به دلیل کارایی بالا در مقابل فشار، خمش و پیچش ﺑﻪﻃﻮرﮔﺴﺘﺮده ای در اﺗﺼﺎﻻت ﺳﺎزهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند.ﺳﺎزهﻫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺷﺪه جزو ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی اصلی ﮐﺸﺘﯽﻫا، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ، ﭘﻞﻫﺎ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎلﮔﺎز، ﻣﺠﺮاﻫﺎی ﻓﺸﺎر و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت در صنایع کشتی سازی، ساختمان سازی، نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهها ﻣﯽباشند. نمونه ای از اتصالات جوشی لوله ای، اتصال صلیبی می باشد که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.ﻫـﺪف اصلیﮐـﺎرﺣﺎﺿـﺮﺑﺮرﺳﯽتوزیع حرارت وﺗﻨﺶ ﻫﺎیﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻧﺎﺷـﯽ از فرآیند ﺟـﻮشکـﺎری سه مرحله ای دریک اتصال صلیبی از جنسSt52 با استفاده از نرم افزار تخصصی Simufact Welding می باشد. ﻓﺮآیﻨﺪﺟﻮﺷﮑﺎریﺷﺎﻣﻞسه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎری با اﻟﮑﺘﺮود دﺳﺘﯽ است. ﻣﺪل اﺟﺰاء ﻣﺤﺪود ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮاص ﺣﺮارﺗﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻓﻠﺰ ﭘﺎیﻪ و ﻓﻠﺰﺟﻮش ﺑﻪ ﺻﻮرتﺗﺎﺑﻌﯽ از دﻣﺎ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦاز اﺑﺰارﻫﺎیﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ انطباق شبکه در طول فرایند و شبکه بندی سازگار با محل جوشکاری، ﺗﻮﻟﺪ و مرگ اﻟﻤﺎن وﺣﺮﮐﺖ ﻣﻨﺒﻊﺣﺮارﺗﯽاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. شبیه سازی نشان داد که ﺗﻨﺶﻫﺎی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ در اﺗﺼﺎل ﺑﻌﺪ از ﺟﻮشﮐﺎری ایﺠﺎد
می شود. ﻣﻘﺎیﺴﻪﻧﺘﺎیﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎیﺞﻋﺪدی و اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ یﮑﺪیﮕﺮ دارد و ﻣﺪل موجود ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺧﻮﺑﯽ از ﺗﻮزیﻊ دﻣﺎ و ﺗﻨﺶﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ایﻦﻓﺮآیﻨﺪﺟﻮﺷﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
متن کامل [PDF 5918 kb]   (1700 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.