مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران- اهداف و زمینه‌ها
ضرورت و اهداف نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دو فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر می شود. هدف از انتشار فصلنامه گسترش و اعتلای پژوهشهای علمی در زمینه های جوشکاری و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین پژوهشگران، کارشناسان و داتشجویان در دانشگاهها و موسسات پژوهشی برای توسعه مرزهای دانش است. این فصلنامه با هدف انتشار نتایج جدیدترین تحقیقات و پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه مهندسی جوش منتشر می‌شود. فصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران همواره از دریافت مقالات اساتید، صاحبنظران و دانشجویان استقبال کرده و به ارتقاء سطح دانش و فناوری مهندسی جوش در کشور می‌اندیشد.

ضرورت و اهداف نشریه:

ارایه آخرین یافته های پژوهشی در زمینه فرایندهای اتصال شامل جوشکاری،  لحیم کاری، ساخت افزایشی،  اتصال مکانیکی، پاشش حرارتی.
اندرکنش مواد و جنبه های متالورژیکی مرتبط با اتصال.
اتصال مواد پیشرفته.
خواص مهندسی و ارزیابی اتصال ها.
شبیه سازی در فرایندهای اتصال.
فیزیک جوشکاری.
کاربرد هوش مصنوعی در اتصال مواد.
کاربردهای صنعتی فرایندهای اتصال.
عملکرد سازه های جوشکاری شده در سرویس.
آزمایش ها و بازرسی جوش ها.


سیاست‌ها

مقالات ارسالی برای فصلنامه نباید قبلا در نشریه‌ یا همایشی ارائه شده و یا در حال بررسی برای چاپ در نشریه یا همایشی دیگر باشد. فصلنامه در ویرایش علمی و ادبی مقالات آزاد است. نظرات و دیدگاه‌های مطرح‌شده در مقالات لزوما به معنای تایید آنها از سوی انجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب و دانشگاه صنعتی اصفهان نخواهد بود. اقتباس و نقل مطالب مندرج در دو فصلنامه با ذکر ماخذ بلامانع است.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران:
http://jwsti.iut.ac.ir/find-1.42.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب