مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیئت تحریریه:

دکتر مرتضی شمعانیان اصفهانی
دکتر امیرحسین کوکبی
دکتر فرشید کاشانی بزرگ
دکتر مسعود گودرزی
دکتر فتح اله کریم زاده
دکتر محمدرضا فروزان
دکتر بهزاد نیرومند
دکتر حامد ثابت
دکتر مسعود کثیری

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران:
http://jwsti.iut.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب