مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران- فرایند داوری
راهنمای فرایند داوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/4 | 
تعریف داوری و فرایند داوری
داوری: ارزیابی انتقادی و سازنده ازدستنوشته‌های عرضه شده به مجلات که توسط افراد متخصص و باتجربه انجام می‌شود. داوری در مجلات علمی، همترازخوانی (Peer review) نامیده می‌شود. یعنی افرادی که در یک زمینه فعالیت دارند مقاله‌های یکدیگر را بررسی می‌کنند.
  • داوری پنهان: جداکردن اطلاعات مربوط به نویسندگان ازمقاله خود پیش از ارسال برای داوری و پنهان بودن هویت داوران
  • داوری آشکار: مشخص بودن هویت داوران با هدف مسئولیت بیشتر از طرف داوران و اعتبار بیشتر برای کار انجام شده
درفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران داوری به صورت پنهان انجام می شود.
 
 چارت راهنمای داوری

تمام مقاله های ارائه شده در نشریه، پس از بررسی اولیه سردبیر توسط حداقل دو فرد متخصص در موضوع داوری می شوند. تمامی مقالات بدون استثناء داوری خواهند شد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران:
http://jwsti.iut.ac.ir/find-1.124.28.fa.html
برگشت به اصل مطلب